Property management cloud software

14 maart 2023

Benodigd kapitaal

€500.000,-

Maandelijkse omzet

€22.000,-

Minimale ticketsize

€250.000,-

Sector(en)

B2B-Software, SaaS, Vastgoed

Fase

Early-Growth

NL: Bent u op zoek naar een kansrijke investering in de vastgoedsector? Overweeg dan een samenwerking met ons bedrijf, expert in Cloudoplossingen voor de vastgoedbranche! Onze software is volledig in huis ontwikkeld volgens de hoogste standaarden en maakt gebruik van de beste practices in software engineering. Bovendien is het schaalbaar en toekomstbestendig.

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden tijdens de Coronacrisis heeft ons bedrijf een uitstekende naamsbekendheid en een goed gevulde klantenportefeuille opgebouwd. In 2022 hebben we een groei van 75% gerealiseerd.

Onze succesvolle applicatie, actief in de Benelux sinds 2020, biedt een totaaloplossing voor het beheer van zowel gedeelde als commerciële eigendommen. Met het oog op onze ambitieuze groeiplannen zoeken wij een partner die zich aan ons bedrijf wil verbinden en investeren, waarbij er mogelijkheden zijn voor een gedeeltelijke of volledige overname van aandelen.

Laat deze unieke gelegenheid niet aan u voorbijgaan om deel uit te maken van de toekomst van vastgoedbeheer!

———————————————–

EN: Looking for a profitable investment opportunity in the real estate market? Partner with our ERP Property Management Cloud Solution Company!

Our successful application, active in the Benelux since 2020, offers a comprehensive solution for shared and commercial property management processes. With plans for growth, we seek a partner to invest in our company, with the possibility of partial participation or a takeover of all shares.

Don’t miss out on this exciting opportunity to be a part of the future of real estate management!

Business model:

NL: Het bedrijfsmodel van de onderneming is gebaseerd op een SaaS-abonnement, met een initiële contractduur van 24 maanden of langer. Dit zorgt voor een consistente stroom van terugkerende inkomsten. Deze type oplossing (ERP) kent een sterke klantenbinding, wat resulteert in zeer lage churn percentages. Het product is zeer concurrerend, met unieke functies en een scherpe prijsstelling, waardoor het eenvoudig kan concurreren op de markt. Over het geheel genomen is het bedrijfsmodel van de onderneming ontworpen om stabiele en voorspelbare inkomsten te genereren, terwijl klanten een hoogwaardig en gewild product wordt aangeboden.

——————————————

EN: The company’s business model centers around a SaaS subscription offering, with an initial contract of 24 months or more, which ensures a consistent stream of recurring revenue. It’s ERP Property Management Cloud Solution enjoys a strong customer lock-in, resulting in low churn rates. The product is highly competitive, with unique features and a competitive price point, allowing it to easily compete in the market. Overall, the company’s business model is designed to provide stable and predictable revenue while offering customers a high-quality and in-demand product.

USP’s:

NL: Onze USP ligt in onze onwrikbare toewijding aan innovatie en uitmuntendheid in de vastgoedmarkt. We streven ernaar om de meest optimale oplossingen te leveren met topkwaliteit en uitzonderlijke diensten. Enkele belangrijke aspecten zijn:

 • Kunstmatige intelligentie: We maken gebruik van Kunstmatige Intelligentie (AI) en Machine Learning (ML) in de financiële administratie en andere onderdelen van de applicatie om processen te optimaliseren en inzichten te genereren.
 • Directe koppelingen met Europese banken: Onze oplossing biedt directe koppelingen met alle banken in Europa, waardoor rekeninginformatie (AIS) en betalingsinitialisatie (PIS) mogelijk zijn vanuit de applicatie.
 • Geïntegreerde alles-in-een oplossing: Onze software combineert naadloos alle benodigde functionaliteiten voor administratieve en technische processen, waardoor klanten hun bestaande processen kunnen stroomlijnen en een hogere efficiëntie kunnen bereiken.
 • Schaalbaarheid: Onze cloudoplossing is ontworpen om naadloos mee te groeien met de behoeften van onze klanten, zonder verlies van prestaties.
 • Mobiele toegankelijkheid: Onze oplossing is toegankelijk via mobiele applicaties voor zowel Android- als iOS-apparaten, waardoor vastgoedbeheerders, vastgoedeigenaren en huurders informatie kunnen raadplegen, zelfs onderweg.
 • Gebruiksvriendelijke interface: Onze intuïtieve en gebruiksvriendelijke software maakt het eenvoudig voor zowel ervaren als nieuwe gebruikers om snel en efficiënt taken uit te voeren.
 • Uitstekende klantondersteuning: Wij bieden uitgebreide en toegewijde klantondersteuning om ervoor te zorgen dat onze klanten, en op hun beurt hun klanten, maximaal profijt halen uit onze oplossingen en altijd toegang hebben tot deskundige hulp wanneer dat nodig is.
 • Voortdurende ontwikkeling: Ons team werkt continu aan het verfijnen en uitbreiden van onze software om te voldoen aan de veranderende behoeften van de vastgoedmarkt en de nieuwste technologische trends.

Onze uiteindelijke visie is om dé partner bij uitstek te zijn in onze markten, waarbij we betrouwbare, winstgevende en waardeverhogende oplossingen bieden aan onze klanten, belanghebbenden en medewerkers.

———————————————-

EN: Our USP lies in our unwavering commitment to innovation and excellence in the real estate market. We strive to deliver the most optimal solutions with top quality and exceptional services. Some key aspects include:

 • Artificial Intelligence: We utilize Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) in the financial administration and other parts of the application to optimize processes and generate insights. • Direct connections with European banks: Our solution provides direct links with all banks in Europe, enabling account information (AIS) and payment initiation (PIS) to be accessed from the application.
 • Integrated all-in-one solution: Our software seamlessly combines all necessary functionalities for administrative and technical processes, allowing customers to streamline their existing processes and achieve higher efficiency. • Scalability: Our cloud solution is designed to seamlessly grow with the needs of our clients, without loss of performance. •
 • Mobile accessibility: Our solution is accessible via mobile applications for both Android and iOS devices, allowing property managers, property owners, and tenants to access information, even on the go. •
 • User-friendly interface: Our intuitive and user-friendly software makes it easy for both experienced and new users to quickly and efficiently perform tasks.
 • Excellent customer support: We provide extensive and dedicated customer support to ensure that our clients, and in turn their clients, get the most out of our solutions and always have access to expert help when needed.
 • Continuous development: Our team works continuously to refine and expand our software to meet the changing needs of the real estate market and the latest technological trends.

Our ultimate vision is to be the partner of choice in our markets, providing reliable, profitable, and value-enhancing solutions for our clients, stakeholders, and employees.

Investeringsbehoefte:

NL: Om onze groeiplannen te realiseren, hebben we voornamelijk financiële investeringen nodig op het gebied van marketing- en verkoopinitiatieven. Dit omvat het uitbreiden van ons bereik naar nieuwe klanten, het promoten van ons product bij bestaande klanten en het vergroten van onze naamsbekendheid. Ons doel is om onze klantenwervingsinspanningen te maximaliseren en ons marktaandeel in de vastgoedsector te vergroten.

We zijn ook van plan om te investeren in de verdere ontwikkeling van onze software om ervoor te zorgen dat we onze concurrentiepositie behouden en een product van topkwaliteit bieden. Dit omvat de continue verbetering van onze bestaande functies, het toevoegen van nieuwe functionaliteiten en het up-to-date houden van onze technologie met de nieuwste ontwikkelingen.

Tot slot is het investeren in klantenservicebronnen cruciaal voor ons om onze hoge normen op het gebied van serviceverlening en klanttevredenheid te handhaven. We streven ernaar om eersteklas klantenondersteuning en service te bieden aan al onze klanten, zodat zij een positieve ervaring hebben met het gebruik van onze Property Management Cloud-oplossing.

We hebben twee investeringsscenario’s, afhankelijk van het beschikbare kapitaal. Het eerste scenario vereist een minimale investering van 250.000 euro, wat een gematigde groei zal ondersteunen. Deze investering zal zich voornamelijk richten op marketing- en verkoopinitiatieven om ons marktaandeel te vergroten en ons klantenbestand uit te breiden. We zullen ook middelen toewijzen aan de verdere ontwikkeling van onze software en klantenservicebronnen om onze concurrentiepositie te behouden en uitzonderlijke service te bieden aan onze klanten.

Het tweede scenario vereist een investering van 500.000 euro, waardoor we snelle groei kunnen realiseren en onze zakelijke doelen kunnen verwezenlijken. Deze investering stelt ons in staat om zwaarder te investeren in marketing en verkoop, ons bereik uit te breiden naar nieuwe klanten en ons product te promoten bij bestaande klanten. We zullen ook extra middelen toewijzen aan de verdere ontwikkeling van onze software om voorop te blijven lopen op de concurrentie en ons productaanbod te verbeteren. Tot slot zullen we investeren in klantenservicebronnen om ervoor te zorgen dat we onze hoge normen op het gebied van serviceverlening en klanttevredenheid handhaven.

Samengevat: 40% wordt geïnvesteerd in verkoop en marketing, 30% in ontwikkeling en 30% in teambuilding. Over het geheel genomen zijn we flexibel in onze investeringsbehoeften en staan we open voor het bespreken van aanvullende investeringsmogelijkheden om onze groeiplannen te realiseren en ons volledige potentieel in de vastgoedmarkt te benutten.

Over het algemeen zijn onze investeringsbehoeften gericht op het bereiken van onze groeiplannen, het behouden van onze concurrentiepositie en het bieden van uitzonderlijke service aan onze klanten. We zijn toegewijd om het potentieel van onze investering te maximaliseren om het succes van ons bedrijf te stimuleren en uitzonderlijke waarde te bieden aan al onze belanghebbenden.

————————————————-

EN: To achieve our growth plans, we require investment primarily in marketing and sales initiatives. This includes expanding our reach to new customers, promoting our product to existing customers, and building our brand awareness. Our goal is to maximize our customer acquisition efforts and increase our market share in the real estate industry.

We also plan to invest in further developing our software to ensure we maintain our competitive edge and provide a best-in-class product. This includes continuous improvement of our existing features, adding new functionalities, and keeping our technology up-to-date with the latest advancements.

Finally, investing in customer service resources is crucial for us to maintain our high standards of service delivery and customer satisfaction. We aim to provide top-notch customer support and service to all our clients, ensuring they have a positive experience using our Property Management Cloud Solution.

Overall, our investment needs are focused on achieving our growth plans, maintaining our competitive edge, and providing exceptional service to our customers. We are committed to maximizing the potential of our investment to drive the success of our company and deliver exceptional value to all our stakeholders.

We have two investment scenarios, depending on the available capital. The first scenario requires a minimum investment of 250,000 euros, which will support moderate growth. This investment will primarily focus on marketing and sales initiatives to increase our market share and expand our customer base. We will also allocate funds towards further developing our software and customer service resources to maintain our competitive edge and provide exceptional service to our clients.

The second scenario requires an investment of 500,000 euros, which will enable us to achieve swift growth and realize our business goals. This investment will allow us to invest more heavily in marketing and sales, expanding our reach to new customers and promoting our product to existing customers. We will also allocate additional funds towards further developing our software to stay ahead of the competition and enhance our product offerings. Lastly, we will invest in customer service resources to ensure we maintain our high standards of service delivery and customer satisfaction.

Overall, we are flexible in our investment needs and are open to discussing additional investment opportunities to achieve our growth plans and realize our full potential in the real estate market.

Ervaring founder(s):

NL: Ons bedrijf is opgericht door een gepassioneerde en resultaatgedreven ondernemer met meer dan 25 jaar ervaring in IT. Met een masterdiploma in Computerwetenschappen en uitgebreide training op het gebied van bedrijfsontwikkeling en management heeft onze oprichter een bewezen staat van dienst in het ontwikkelen, verbeteren en automatiseren van bedrijfsprocessen in diverse sectoren. Als een succesvol zakenman met meer dan 20 jaar ervaring brengt hij een schat aan kennis en expertise in ons team.

Ons ontwikkelteam bestaat uit gecertificeerde software-engineers met universitaire diploma’s, wat ervoor zorgt dat elk lid zeer bekwaam en bedreven is in zijn vakgebied. We zijn trots op de ervaring en competentie van ons team, waardoor we in staat zijn om een hoogwaardig product aan onze klanten te leveren. Met het leiderschap van onze oprichter en de expertise van ons team zijn we toegewijd aan het leveren van innovatieve en betrouwbare oplossingen voor de vastgoedmarkt.

———————————————

EN: Our company was founded by a passionate and result-driven entrepreneur with over 25 years of experience in IT. With a master’s degree in Computer Science and extended business development and management training our founder has a proven track record of developing, improving, and automating business processes across various industries. As a successful businessman with over 20 years of experience, he brings a wealth of knowledge and expertise to our team.

Our development team is composed of certified Software Engineers with university degrees, ensuring that every member is highly competent and skilled in their field. We pride ourselves on our team’s experience and competence, enabling us to deliver a top-quality product to our customers. With our founder’s leadership and our team’s expertise, we are committed to providing innovative and reliable solutions to the real estate market.

Overige relevante informatie:

NL: Onze oprichter heeft een aanzienlijke toewijding aan het succes van ons bedrijf getoond door een initiële investering van 3 miljoen euro uit persoonlijke middelen te doen. Deze investering getuigt van het vertrouwen van de oprichter in het potentieel van onze Property Management Cloud-oplossing en het vermogen van het team om een hoogwaardig product te leveren. Daarnaast hebben we eind 2019 een investering van 250.000 euro ontvangen van een lokaal durfkapitaalfonds via een converteerbare lening. Deze investering bevestigt verder het potentieel van ons bedrijf en biedt ons extra middelen om onze groei en uitbreiding te stimuleren. We zijn dankbaar voor de steun van onze oprichter en het lokale durfkapitaalfonds, en we zijn toegewijd om het potentieel van onze investering te maximaliseren om uitzonderlijke waarde te bieden aan onze klanten en belanghebbenden.

———————————————

EN: Our founder has demonstrated a significant commitment to the success of our company by investing an initial 3 million euros of personal funds. This investment is a testament to the founder’s confidence in the potential of our Property Management Cloud Solution and the team’s ability to deliver a top-quality product. Additionally, we received a 250.000 euro investment from a local Equity fund at the end of 2019 via a convertible loan. This investment further validates the potential of our company and provides us with additional resources to fuel our growth and expansion. We are grateful for the support of our founder and the local Equity fund, and we are committed to maximizing the potential of our investment to deliver exceptional value to our customers and stakeholders.

"*" geeft vereiste velden aan

Interesse? Wij verbinden je graag!

Naam*
Nieuwsbrief

Volg ons

Recente plaatsingen

No nonsense holding met buy and build ambities

No nonsense holding met buy and build ambities

Benodigd Kapitaal: € 150.000,-
Maandelijkse Omzet: € 0,-
Sector(en): Consumentengoederen, Groothandel, Logistiek, Retail, Vastgoed, Zakelijke dienstverlening

De holding (in oprichting) wordt een toonaangevende holding die zich richt op het beheer en de investeringen in verschillende bedrijven binnen uiteenl...
Lees meer

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief om periodiek op de hoogte te blijven van het aanbod op ons platform.

Kenmerken

Type klant:

B2B

Sector(en):

B2B-Software, SaaS, Vastgoed

Bedrijfsfase:

Early-Growth

Aantal huidige werknemers:

5

Aantal founders:

1

Gewenst type investeerder(s):

Venture Capital, Private-Equity, Strategische-Investeerder

Benodigd kapitaal:

€500.000,-

Reeds toegezegde financiering:

n.v.t.

Minimale ticketsize:

€250.000,-

Maandelijkse omzet:

€22.000,-

Omzet (prognose) komende 12 maanden:

€380.000,-

Omzet (prognose) maand 13 – 24:

€720.000,-

Maandelijkse kosten:

€20.000,-

Andere interessante plaatsingen

No nonsense holding met buy and build ambities

No nonsense holding met buy and build ambities

Benodigd Kapitaal: € 150.000,-
Maandelijkse Omzet: € 0,-
Sector(en): Consumentengoederen, Groothandel, Logistiek, Retail, Vastgoed, Zakelijke dienstverlening

De holding (in oprichting) wordt een toonaangevende holding die zich richt op het beheer en de investeringen in verschillende bedrijven binnen uiteenl...
Lees meer
Cakes with wow effect

Cakes with wow effect

Benodigd Kapitaal: € 550000
Maandelijkse Omzet: € 5.000,-
Sector(en): Consumentengoederen, Food

Cakes have become too ordinary and have lost their intended “Wow!” effect a long time ago. We can bring back the excitement and guarantee raised eyebr...
Lees meer

Over Venture Capital

Venture Capital verbindt investeerders met organisaties die op zoek zijn naar kapitaal. Hierdoor onderstaan kansen tot groei en nieuwe innovaties.

Bellen:

Tel: 030-300.32.27

Mailen:

info@venturecapital.nl 

Bezoeken:

Vredehofstraat 1, 3761 HA Soest

Design by SDG Works

Scan de code