Algemene voorwaarden

Gepubliceerd: 12 april 2022

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten van VentureCapital.nl (“Hierna: VentureCapital”).

1.2 VentureCapital: VentureCapital.nl B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Soest (3761 HA) aan het adres Vredehofstraat 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82850909. 

1.3 Diensten: het al dan niet tegen betaling beperkte, niet-exclusieve, herroepelijke en niet-overdraagbare, niet-sublicensieerbare recht op toegang tot het Platform en eventuele andere (marketing)diensten van VentureCapital waaronder advertenties. VentureCapital heeft ten doel aanbieders van ondernemingen en geïnteresseerden (potentiele investeerders of partners) van ondernemingen met elkaar in contact te brengen via de door haar aangeboden media (in het bijzonder haar website).VentureCapital is zelf geen aanbieder van de ondernemingen.

VentureCapital stelt met zorg de informatie over het via haar media aangeboden profiel samen, doch dit betreft informatie welke van de aanbieder daarvan afkomstig is. VentureCapital biedt deze informatie op haar website aan in de vorm van een profiel (hierna te noemen: ”Profiel(en)”). Een Profiel kan bestaan uit, tekst-, beeld-, geluid- en/of video materiaal, gecombineerd met het plaatsen van banners, buttons en/of links, welke door VentureCapital worden weergegeven in de overeengekomen media.

1.4 Gebruiker: de natuurlijk persoon die gebruik maakt van de Diensten. Gebruiker kan tevens Klant zijn.

1.5 Klant: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die met VentureCapital een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

1.6 Overeenkomst: de tussen VentureCapital en Klant gesloten overeenkomst met betrekking tot de Diensten en iedere vervolgovereenkomst of nadere overeenkomst.

1.7 Platform: het VentureCapital-platform 

1.8 Vergoeding: de eventuele vergoeding die de Klant (periodiek) verschuldigd is aan VentureCapital voor het gebruik van de Diensten. 

Atikel 2. Wijziging Algemene Voorwaarden en rangorde

2.1 Deze Algemene Voorwaarden en de Vergoedingen kunnen van tijd tot tijd eenzijdig door VentureCapital worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via een mededeling per e-mail en via het Platform en zijn direct van toepassing. 

2.2 Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst. 

Artikel 3. Aanvang en duur Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten die digitaal worden gesloten, komen tot stand zodra VentureCapital de Overeenkomst per e-mail heeft bevestigd. Overeenkomsten die schriftelijk worden gesloten, komen tot stand door ondertekening daarvan door de Klant of doordat de Klant op andere wijze een aanbod van VentureCapital heeft aanvaard.

3.2 Tenzij anders overeengekomen of uit de aard van de Overeenkomst anders blijkt, worden Overeenkomsten gesloten voor een bepaalde periode zonder tussentijdse opzegmogelijkheid. Voor vragen over uw Overeenkomst, adresmutaties, opzeggingen etc. kunt u mailen naar info@VentureCapital.nl.

3.3 De inhoud van de Overeenkomst/Diensten en de hoogte van de eventuele Vergoeding worden vermeld in of bij de Overeenkomst.

Artikel 4. Rechten en plichten Klant en Gebruikers

4.1 De Klant staat ervoor in dat haar Gebruikers deze Algemene Voorwaarden zullen naleven en de Klant is verantwoordelijk voor de (niet-)naleving van de Algemene Voorwaarden door haar geregistreerde Gebruikers. VentureCapital is bevoegd om Gebruikers die in strijd handelen met de Algemene Voorwaarden, de wet of privacyreglementen uit te sluiten van de Diensten of om andere passende maatregelen te treffen.

4.2 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van die gegevens die zij (en haar Gebruikers) aan VentureCapital heeft verstrekt of bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt. De Klant garandeert dat daardoor geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derde partijen. 

4.3 Het is de Klant uitsluitend toegestaan de Diensten te gebruiken ten behoeve van haar eigen onderneming c.q. belangen. De Klant/Gebruiker zal de Diensten niet (door)verkopen, sublicenseren, overdragen, toewijzen of anderszins beschikbaar stellen aan derden.

4.4 De inhoud van de website van VentureCapital mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VentureCapital.

4.5 Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van andere Gebruikers die een profielen plaatsen op het Platform (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of die Gebruikers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

4.6 De Gebruiker zal, wanneer VentureCapital een inlogcode en wachtwoord zal invoeren, de inlogcode en wachtwoord voor toegang tot het Platform strikt vertrouwelijk en niet toegankelijk van derden houden. De Gebruiker zal het wachtwoord onmiddellijk wijzigen als er reden is om aan te nemen dat een derde daarmee bekend zou zijn geworden.

4.7 Gebruiker zal de voor de plaatsing van het profiel benodigde informatie ter beschikking stellen volgens de (technische) eisen van VentureCapital. VentureCapital behoudt zich het recht voor deze eisen te allen tijde wijzigen.

4.8 VentureCapital behoeft de juistheid en volledigheid van door Klant of derden aangeleverde materialen, gegevens en informatie niet te controleren.

4.9 Gebruiker garandeert dat zij gerechtigd is tot het verstrekken van de opdracht aan VentureCapital tot het plaatsen van de Profiel(en) op de website en vrijwaart VentureCapital voor aanspraken van derden wegens schade die gebaseerd is op de bewering dat (het gebruik van) de diensten inbreuk maakt op enig (intellectueel) eigendomsrecht van derden.

4.10 VentureCapital zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid van de overeengekomen media te bieden. VentureCapital mag ook zonder voorafgaande bekendmaking aan Klant wijzigingen en/of verbeteringen aanbrengen in de website, deze tijdelijk buiten gebruik stellen of beperken, inbelpunten of interfaces en/of de beschikbaarheid van de website onderbreken of het gebruik ervan beperken ten behoeve van onderhoud c.q. wijzigingen/ aanpassingen aan de diensten en/of website, zonder dat hierdoor enig recht van Klant op schadevergoeding jegens VentureCapital ontstaat. VentureCapital is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheden, noch voor andere (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de door haar aangeboden media en/of website.

 

Artikel 5. Vergoedingen en betaling

5.1 Betaling van een overeengekomen Vergoeding geschiedt altijd vooraf en moet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum zijn ontvangen op het bankrekeningnummer van VentureCapital. Een uitzondering hierop is de succes fee, welke betaalbaar wordt gesteld bij het ontvangen van de gelden van investeerder die door VentureCapital is aangebracht.

5.2 De Gebruiker is niet gerechtigd enige betalingsverplichting te verrekenen of op te schorten.

5.3 Alle door VentureCapital gecommuniceerde tarieven bedragen immer exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5.4 Klant en VentureCapital kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven opzeggen indien de andere partij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend of dit is aangevraagd, indien ten aanzien van de andere partij het faillissement wordt aangevraagd, of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan door samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Klant wijzigt. Alle overeengekomen vergoedingen (ook voor nog te leveren prestaties) zijn in dat geval in één termijn opeisbaar en VentureCapital is wegens beëindiging op grond van dit artikellid nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen vergoedingen, dan wel tot vergoeding van eventueel geleden of te lijden schade.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid en overmacht

6.1 VentureCapital staat er niet voor in dat de Diensten foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren. VentureCapital is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens of informatie van Gebruikers. 

6.2 VentureCapital streeft ernaar dat de door haar verstrekte informatie zoveel mogelijk correct en feitelijk juist is, maar kan onjuistheden of onvolledigheden niet volledig uitsluiten. VentureCapital is derhalve niet aansprakelijk voor schade die door een Gebruiker wordt geleden in geval van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie.

6.3 Aansprakelijkheid van VentureCapital voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, is nadrukkelijk uitgesloten.

6.4 De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van VentureCapital ter zake van iedere Overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van VentureCapital wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien voor de aansprakelijkheid van VentureCapital geen verzekeringsdekking bestaat, is de totale aansprakelijkheid voor directe schade van VentureCapital onder de Overeenkomst – als gevolg van één of meer schadeveroorzakende gebeurtenissen – beperkt tot de factuurwaarde over de periode in de zes maanden voorafgaand aan de eerste schadeveroorzakende gebeurtenis. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van VentureCapital.

6.5 VentureCapital is niet aansprakelijk voor door een Klant geleden schade indien sprake is van overmacht, waaronder in het kader van deze Algemene Voorwaarden mede wordt verstaan; gevallen waarin VentureCapital niet aan haar contractuele verplichtingen kan of heeft kunnen voldoen als gevolg van stroomstoringen, internetstoringen, telefoonstoringen, netwerkstoringen, computervirussen of het uitvallen van servers. Wanneer de overmacht situatie langer dan één maand duurt, hebben partijen het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk middels aangetekend schrijven te ontbinden.

Aritkel 7. Privacy

7.1 Voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, zullen partijen de wet- en regelgeving op het gebied van privacy (waaronder de AVG) naleven. 

7.2 De wijze waarop VentureCapital data en persoonsgegevens van Gebruikers verwerkt en de rechten van Gebruikers zijn opgenomen in de van tijd tot tijd geldende privacyverklaring van VentureCapital (“Privacyverklaring”). De Privacyverklaring van VentureCapital is beschikbaar op de website van VentureCapital.

7.3 In aanvulling op de Privacyverklaring verklaart VentureCapital dat persoonsgegevens en data van Klanten en Gebruikers niet zullen worden geleverd of verkocht aan derden voor andere doeleinden dan (i) de uitvoering van de Overeenkomst, of (ii) het versturen van marketingmails van VentureCapital en/of partners van VentureCapital, of (iii) een andere grondslag uit de AVG.

7.4 Zo nodig zullen partijen tijdig een verwerkersovereenkomst of andere overeenkomst sluiten.

Artikel 8. Overig

8.1 Deze Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands Recht. Alle geschillen die in verband met deze Overeenkomst of die daarvan het gevolg zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Contactgegevens

VentureCapital is een onderdeel van VentureCapital.nl BV

Postadres: Vredehofstraat 1,  3761 HA, Soest

Algemeen telefoonnummer : 030 – 300 32 27

Emailadres: info@VentureCapital.nl

KvK.nr: 82850909

Scan de code